Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย

AUDITING PROMOTION

Audit Promotion Package

ค่าสอบบัญชีเริ่มต้น 4,990 บาท
สำหรับธุรกิจจัดตั้งใหม่ หรือธุรกิจที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

รายละเอียดของการบริการ

  1. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
  2. ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ
  3. ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
  4. ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม
  5. แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี

ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
ฟรี บริการส่งงบการเงินประจำปี
ฟรี บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ฟรี ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ฟรี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร

( หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2553 )

More Auditing Packages Click

เราบริการท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
บริการทำบัญชีเริ่มต้น 3,000 บาท
ค่าบริการทำบัญชี Premium Package เริ่มต้น 5,000 บาท
ค่าบริการจดทะเบียนนิติบุคคลเริ่มต้นที่ 1,190 บาท