Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
เคล็ดไม่ลับกับการจดทะเบียน
 • อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง
  จะจดทะเบียนแบบไหนดี?
 • ต้องการจดทะเบียนตั้งบริษัท,
  ห้างหุ้นส่วน ต้องทำอย่างไร
 • กฎหมายบัญชีที่ควรทราบใน
  การทำธุรกิจ
 • ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับ
  การประกอบกิจการ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ
  กิจการ SME
 • การออกแบบผังบัญชีใช้งาน
  สำหรับ ธุรกิจSME  
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย

 

การขอคืนภาษีซื้อ

ให้ผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี

หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ให้ผู้ประกอบการชำระภาษีเท่ากับส่วนต่างนั้น

หากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย ให้เป็นเครดิตภาษีนำไปหักกับภาษีขายของเดือนถัดหรือให้ผู้ประกอบการนั้นมีสิทธิขอคืนภาษีซื้อเป็นเงิน

ภาษีซื้อที่มิได้นำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีตามวรรคหนึ่งเพราะมีเหตุจำเป็นตามที่อธิบดีกำหนด อันได้แก่

 1. เหตุจำเป็นซึ่งเกิดขึ้นตามประเพณีทางการค้า
 2. เหตุสุดวิสัย
 3. ได้รับใบกำกับภาษีในเดือนภาษีอื่นที่มิใช่เดือนภาษีที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี

ให้มีสิทธินำไปหักในการคำนวณภาษีในเดือนภาษีหลังจากนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

การนำใบกำกับภาษีซื้อมาใช้ภายใน 6 เดือน มีหลักเกณฑ์นับจำนวนเดือนอย่างไร

การนำใบกำกับภาษีซื้อไปใช้ในเดือนอื่นซึ่งมิใช่เดือนที่ออกใบกำกับภาษี ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดไว้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยผ่อนผันให้นำไปหักในเดือนภาษีหลังจากเดือนที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษีได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษีออกในเดือน พฤษภาคม 2554 มีสิทธินำไปใช้เครดิตภาษีได้ภายใน 6 เดือน โดยให้นับเดือนภาษี มิถุนายน 2554 เป็นเดือนที่ 1 เดือนภาษี พฤศจิกายน 2554 เป็นเดือนที่ 6 (นั่นหมายความว่า ใบกำกับภาษีซื้อใบนี้สามารถนำมาใช้ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเดือนพฤศจิกายน 2554)

ที่มา: APLThailand.com